Statut

STATUT ASOCIACE KRAJSKÝCH VOLEJBALOVÝCH SVAZŮ

NÁZEV A SÍDLO
1. Název – Asociace krajských volejbalových svazů (dále jen „Asociace“), 
zkráceně AKVS.
2. Sídlo – Praha

CÍLE A ÚČEL
Asociace vytváří podmínky pro rozvoj volejbalu a beachvolejbalu včetně rekreačního na krajských a okresních úrovních ve spolupráci s Českým volejbalovým svazem.

Účelem asociace je:
1. Hájit a chránit práva svých členů
2. Prosazovat společné zájmy členů sdružených v Asociaci
3. Podpora krajských a okresních volejbalových soutěží
4. Vytvářet podmínky pro řešení problémů a otázek společných pro členy Asociace.
5. Činností Asociace je vytvářet v rozsahu své působnosti (ve spolupráci s ČVS) vytvářet podmínky pro vzdělávání trenérů, rozhodčích a dalších odborných volejbalových funkcionářů.

Cílů Asociace dosahuje zejména:
1. koordinací činnosti členů Asociace,
2. spoluprací s ČVS, jinými krajskými sportovními svazy, kraji, obcemi a dalšími subjekty a institucemi.

ČLENSTVÍ V ASOCIACI
1. Členem Asociace se může stát krajský volejbalový svaz
2. KVS ucházející se o členství v Asociaci podává žádost Radě prostřednictvím svého
předsedy.
3. Členství vzniká
a) podpisem Statutu AKVS v termínu do 13.5.2017, nebo b) přijetím žádosti podané předsedou
4. Členství zaniká
a) okamžikem, kdy Rada obdrží usnesení oznámení předsedy KVS o vystoupení z Asociace, b) zánikem KVS.

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ ASOCIACE
Člen Asociace má právo
a) být zastoupen v Radě,
b) předkládat návrhy, připomínky a podněty k činnosti orgánů Asociace a obdržet na něodpověď,
c) být informován o činnosti Asociace,
d) podílet se na akcích pořádaných Asociací. Člen Asociace je povinen
a) hájit zájmy Asociace,
b) naplňovat cíle Asociace,
c) dodržovat Statut a plnit usnesení Rady přijatá v mezích Statutu.

ORGÁNY ASOCIACE
1. Rada Asociace (dále jen „Rada“),
2. Předseda Asociace (dále jen „předseda“),
3. Dva místopředsedové (dále jen „místopředseda“)

RADA
Rada je nejvyšším orgánem Asociace. Každý člen Asociace je zastoupen v Radě jedním členem Rady. Zástupcem KVS v Radě je předseda KVS, nebo zástupce KVS určený výborem či statutárním orgánem KVS.
1. K přijetí usnesení Rady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů.
2. Dvoutřetinového souhlasu všech jejích členů je třeba k přijetí usnesení, jímž se mění Statut a ruší Asociace.
3. K hlasování a přijímání usnesení dochází na Radě.
4. Rada může přijímat svá rozhodnutí také per rollam korespondenčně (v emailové podobě). Předseda Rady zašle členům návrh, který musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení, a údaj o lhůtě, ve které se má člen Rady vyjádřit. Tato lhůta činí 14 dnů. K platnosti hlasování se vyžaduje emailová odpověď člena ANO, souhlasím – NE, nesouhlasím. Předseda do 7 dnů oznámí členům Rady výsledek hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení.
5. Rada rozhoduje ve všech věcech, které nejsou vyhrazeny jiným orgánům Asociace.
6. Rada může jako své iniciativní a poradní orgány zřídit komise a jmenovat a odvolávat jejich členy. Komise předkládají svá stanoviska a návrhy pouze Radě. Komise se usnášejí nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů a jsou ze své činnosti odpovědny Radě.
7. Základním způsobem jednání a rozhodování Rady je zasedání Rady. Podrobnosti o jednání a rozhodování stanoví Rada v jednacím řádu. V něm dále může stanovit další způsoby jednání a rozhodování Rady.
8. Zasedání Rady se koná nejméně 4-krát ročně. Zasedání Rady svolává předseda nejméně 14 dnů před jeho konáním. Předseda je povinen svolat zasedání Rady vždy, požádá-li o to nejméně jedna třetina jejích členů.
9. Rada je při zasedání usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
10. Na zasedání Rady může zastoupit nepřítomného člena Rady člen příslušného KVS. Tento člen má po dobu zasedání Rady stejná hlasovací práva jako člen Rady.
11. Rada volí z řad svých členů předsedu a místopředsedy a odvolává je.

PŘEDSEDA A MÍSTOPŘEDSEDA
1. Volební období předsedy a místopředsedy je dvouleté.
2. Volba předsedy se koná v posledních 30 dnech volebního období úřadujícího předsedy. Uvolní-li se funkce předsedy, koná se volba do 30 dnů.
3. Mandát předsedy (místopředsedy) vzniká zvolením.
4. Mandát předsedy (místopředsedy) zaniká
a) uplynutím volebního období, nebo zvolením nového předsedy nebo místopředsedy,
b) okamžikem, kdy Rada obdrží jeho písemnou rezignaci,
c) ústní rezignací učiněnou na zasedání Rady,
d) odvoláním z funkce,
e) pozbytím členství v Radě
f) úmrtím.
5. Pokud není zvolen předseda a místopředseda vede Asociaci nejstarší člen Rady, který do 30 dnů svolá volební zasedání Rady.

Předseda
a) je statutárním orgánem Asociace
,
b) svolává a řídí zasedání Rady,
c) společně s místopředsedy plní úkoly, které mu uloží Rada,
d) stanovuje pořadí, v němž jej budou místopředsedové zastupovat,
e) předsedu zastupují místopředsedové na jeho pokyn nebo v určeném pořadí. Předseda může pověřit kteréhokoli místopředsedu, že jej bude zastupovat v jednotlivé věci i v případě přítomnosti předsedy. Pokud předseda neurčí pořadí místopředsedů, platí, že ho v době nepřítomnosti zastupuje nejstarší přítomný místopředseda. Při zastupování předsedy má zastupující místopředseda práva a povinnosti předsedy.
f) předseda (místopředseda) je ze své činnosti odpovědný Radě.

FINANCOVÁNÍ, HOSPODAŘENÍ A MAJETEK ASOCIACE
Členové Asociace se účastní zasedání Rady na náklady KVS, který reprezentují.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tento Statut AKVS byl schválen ustavujícím zasedáním dne 19. dubna 2017 a nabývá účinnosti dnem 12.5.2017.